Jeugdstrafrecht

 

 

 

 

 

Welkom op de website van dejeugdstrafadvocaat.nl. Deze website informeert je over het jeugdstrafrecht. Wat is het en wat voor straffen kunnen door een Kinderrechter worden opgelegd en tot slot: wie kan je het beste helpen als je te maken krijgt met het jeugdstrafrecht? De antwoorden vind je hier:

 

Het jeugdstrafrecht

Als je tussen de 12 en 18 jaar oud bent en je pleegt een strafbaar feit, dan kun je worden vervolgd en gestraft volgens het Jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht is apart geregeld in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) in de artikelen 77a en verder. De Rechter kan het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op jongeren tot 23 jaar. Dat heet dan Adolescentenstrafrecht (ASR). Het doel van het Jeugdstrafrecht is ervoor te zorgen dat de jongere zijn of haar leven weer goed kan voorzetten. Straffen is dus niet het hoofddoel.

 

Jongeren experimenteren

De reden daarvan is, dat jongeren tot 23 jaar nog niet volgroeid zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen pas op je 23e jaar volgroeid zijn. Omdat kinderen geestelijk nog niet zijn uitontwikkeld, zijn ze (zo is de gedachte) nog niet volledig aansprakelijk voor hun daden.

 

Jeugdstrafrecht in het belang van het kind

Strafrechtelijk optreden tegen jeugdcriminaliteit staat dan ook zoveel mogelijk in het teken van ‘pedagogische doelen’ en moet zoveel mogelijk ‘in het belang van het kind’ worden gedaan. Om die reden zal er eerst gekeken worden of een zaak ‘buitengerechtelijk’ kan worden afgedaan. Dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een rechter. Er kan een politiesepot plaatsvinden als het ‘nergens om gaat’ of de officier van Justitie kan zelf een straf opleggen. Dat doet hij/zij door gebruikmaking van een ‘strafbeschikking’ waarover later meer. Vervolgens wordt bekeken of kan worden volstaan met een voorwaardelijke straf (als je je houdt aan de voorwaarden, hoef je niet te werken of naar de gevangenis). Pas daarna komt de onvoorwaardelijke straf in beeld.

 

Geen vervolging kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet worden vervolgd. Ze kunnen wel worden aangehouden en worden verhoord. Maar verdere dwangmiddelen zoals inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en dergelijke zijn niet mogelijk. Zie artikel 487 Wetboek van Strafvordering (WvSv). Bij kleine vergrijpen zoals bijvoorbeeld vernieling van een bloempot of diefstal van snoep uit een winkel, gaat de politie met je ouders praten. Ook kan de politie jou en je ouders doorsturen naar Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg begeleidt kinderen of verwijst ze door naar andere hulpverleners. Als dat niet vrijwillig kan, of als er zorgen zijn over het kind, kan bureau Jeugdzorg vragen de Rechter maatregelen te nemen. De Rechter kan dan bijvoorbeeld een gezinsvoogd benoemen die toezicht houdt. Ook kan, in extreme gevallen, uithuisplaatsing volgen.

 

Welke straffen kunnen aan jongeren worden opgelegd?

In het jeugdstrafrecht gelden andere strafmogelijkheden/strafmodaliteiten dan in het volwassenen strafrecht. Als gevangenisstraf kan aan een jeugdige jeugddetentie worden opgelegd (dat zit je uit in een speciale penitentiaire inrichting) Dat kan voor maximaal twee jaar. Voor een jongere die nog geen 16 is, is dat maximaal een jaar. Andere strafmogelijkheden zijn Halt, taakstraf (werk- of leerstraf), een boete, een gedragsbeïnvloedende maatregel of een pij-maatregel (jeugd tbs). De laatste twee worden juridisch niet onder de straffen geschaard, maar onder de maatregelen. Straffen en maatregelen kunnen ook (deels) voorwaardelijk worden opgelegd. Dat wil zeggen dat je ze nu niet ‘voelt’ als je je aan de voorwaarden houdt. Maar als je je daar niet aan houdt, dan wordt een voorwaardelijke straf alsnog ‘ten uitvoer gelegd’ en dat moet je bijvoorbeeld alsnog naar de gevangenis.

 

Halt

Als je een licht strafbaar feiten hebt gepleegd en je erkent dat, dan kun je naar Halt worden gestuurd (artikel 77e WvSr). Halt zoekt dan een passende straf. Voorbeelden zijn: excuses aanbieden aan degene die bijvoorbeeld bestolen is en/of de schade vergoeden. Als je je Halt-straf goed doet, krijg je geen strafblad. Wel wordt een aantekening in de politieregisters gemaakt. Als een je een Halt straf weigert, wordt de zaak doorgestuurd naar de officier van Justitie die vervolgens een beslissing over de zaak moet nemen. Raadpleeg dan altijd een advocaat. Hij of zij kan je dan verder adviseren. Meestal is een eerste gesprek of telefoontje gratis.

 

Taakstraf voor jongeren

Een taakstraf voor jongeren bestaat uit een werkstraf (bijvoorbeeld papier prikken), een leerstraf (bijvoorbeeld meer sociale vaardigheden leren) of een combinatie hiervan. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. Taakstraffen kunnen buitengerechtelijk door de officier van Justitie worden opgelegd (artikel 77f WvSr). Ook de Kinderrechter kan een taakstraf opleggen. Dat gebeurt dan in een ‘officiële’ zitting.

 

Gedragsbeïnvloedende maatregel

Is opsluiting een te zware straf, maar een leerstraf of voorwaardelijke straf niet passend? Dan kun je een gedrag beïnvloedende maatregel (GBM, artikel 77h WvsR) krijgen. Deze strenge maatregel is bedoeld voor jeugdigen (vaak veelplegers) met gedragsproblemen. Een GBM bestaat uit trainingen of behandelingen. Je moet dan bijvoorbeeld een ‘gezinsgerichte training’ volgen. Of een training om te leren van drugs of alcohol af te blijven of om je agressie te beheersen. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM en doet daarvan verslag aan de officier van Justitie. De maatregel wordt opgelegd voor de duur van minimaal een half jaar en maximaal een jaar. Eventueel kan deze maatregel nog worden verlengd. Als je je niet aan de aanwijzingen houdt die bij de GBM horen, volgt detentie voor het resterende deel van de maatregel.

 

Jeugddetentie

Ben je veroordeeld tot jeugddetentie? Dan kom je in een justitiële jeugdinrichting terecht. In een jeugdinrichting moet je naar school en krijg je les in bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden of het beter omgaan met agressie. Voordat jeugddetentie wordt opgelegd worden meestal alle andere mogelijkheden bekeken. Je komt dus niet snel in de gevangenis terecht.

 

PIJ-maatregel

Soms hebben  jongeren een intensieve behandeling en begeleiding nodig om herhaling van het plegen van misdrijven te voorkomen, bijvoorbeeld omdat zij een gedragsstoornis hebben. Met een PIJ-maatregel kan je dan (na een persoonlijkheidsonderzoek) in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst waar die benodigde behandeling volgt. Een PIJ-maatregel duurt minimaal 3 jaar. De PIJ-maatregel kan ook nog worden verlengd, tot maximaal 7 jaar. Daarna kan deze nog worden omgezet in (volwassenen) TBS. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel mag je onder voorwaarden naar buiten (dat heet ‘voorwaardelijke beëindiging van de PIJ’). Je krijgt dan begeleiding van de (jeugd)reclassering zodat je zo goed mogelijk weer terugkeert in de maatschappij.

 

Deze pagina

De informatie op deze pagina is bijeengebracht om jongeren en hun ouders te informeren over het jeugdstrafrecht en is een initiatief van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten. Coosje Peterse is jeugd(straf)rechtadvocaat bij Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten en heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder gespecialiseerd in het Jeugdstrafrecht. Coosje is lid van de Commissie van Toezicht van de penitentiaire Jeugdinrichting Amsterbaken, is lid van de redactie van het tijdschrift Proces, is mede oprichter van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten en zij is bestuurslid van de Stichting Straatconsulaat.

 

Praktische aanwijzingen

De informatie op deze pagina is informerend van aard. Natuurlijk kunnen er ook praktische vragen zijn over hoe lang je mag worden verhoord, of je zomaar mag worden aangehouden door de politie, of je zelf een advocaat mag kiezen of dat je genoegen moet nemen met de advocaat die je is toegewezen?

 

Voor al dit soort vragen kun je het beste mailen of bellen met Coosje Peterse. Zij is dé specialist op het gebied van het jeugdstrafrecht en zij kan je daar alles over vertellen. Een eerste gesprek kost niets. Het kantoornummer is 070 – 3151010. Het directe telefoonnummer van Coosje is 06-17599207. Of mail haar op c.peterse@ske-advocaten.nl